Ga naar hoofdinhoud
Alles om snel & eenvoudig vloerverwarming te frezen.Het juiste diamantgereedschap voor jouw klus.Kennis en expertise in diamant gereedschap, vloerverwarming en de juiste stofafzuiging.

✓ Binnen 24 uur een offerte   ✓ Persoonlijke service

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Floor iQ B.V., hierna te noemen “Floor iQ”, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Floor iQ is gevestigd te 4328 BA Burgh-Haamstede aan de Roterij 40 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71893180. Het BTW- identificatienummer is NL 858892273B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Floor iQ op bovenstaand adres of naar het e-mailadres info@FlooriQ.nl.
 2. Onder wederpartij wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van bedrijf of beroep, in de ruimste zin des woord en bij Floor iQ afgenomen leveringen zelf verwerkt..
 3. Floor iQ behoudt zich het recht voor om leveringen aan concurrente partijen, wederverkopers en/of inkoopcombinaties te weigeren, te beperken of ongedaan te maken tot de, naar het oordeel van Floor iQ typische projecthoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk door Floor iQ is ingestemd met de toepassing van afwijkende, aangepaste, aanvullende of strijdige algemene voorwaarden van de wederpartij.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort en ongewijzigd van kracht blijven. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 3. Algemene voorwaarden van Floor iQ gelden exclusief, in die zin dat bedingen en/of algemene voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing zijn, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Floor iQ is ingestemd. De toepassing van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Floor iQ behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 5. Floor iQ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werknemers van Floor iQ en door Floor iQ ingeschakelde derden, voor zover deze derden geen eigen algemene voorwaarden hanteren.
 6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Floor iQ de bestelling van de wederpartij schriftelijk, waaronder langs elektronische weg, bevestigt. De bestelling van de wederpartij kan onder andere telefonisch of via de internetsite van Floor iQ plaatsvinden.
 2. De wederpartij en Floor iQ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Floor iQ gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.
 3. Een overeenkomst komt niet tot stand dan wel een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan door Floor iQ herroepen worden ingeval de wederpartij niet kredietwaardig blijkt te zijn dan wel indien blijkt dat de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zulks naar het oordeel van Floor iQ. In dat geval zal Floor iQ de wederpartij dit binnen vijf (5) werkdagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
 4. Aanbiedingen van Floor iQ zijn geldig zolang de voorraad strekt of indien aangegeven alleen voor een bepaalde periode.
 5. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Een op naam gestelde offerte, is vrijblijvend in die zin, dat ook na aanvaarding door de wederpartij van de aanbieding Floor iQ bevoegd is om binnen drie (3) volle kalenderweken na aanvaarding te herroepen.
 6. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
 7. Een bestelling door de wederpartij kan op de navolgende wijzen plaatsvinden:
  • a) De wederpartij heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (bestelformulier aan Floor iQ) via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Floor iQ ontvangen.
  • b) De wederpartij heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
  • c) Een op naam gestelde offerte is door de wederpartij getekend en door Floor iQ ontvangen.
 8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de kenmerken van de producten die telefonisch, via e-mail of via de website worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Floor iQ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding door Floor iQ en/of ontbinding van een conform het bepaalde in dit artikel reeds tot stand gekomen overeenkomst.
 9. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden of schrijffouten, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Floor iQ worden gecorrigeerd.
 10. Floor iQ heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip dat de wederpartij:
  • a) in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot het faillissement van de wederpartij is gedaan;
  • b) (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • c) door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • d) onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verlies, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard;
  • f) wederpartij verzuimt melding te doen van bovenstaande situaties aan Floor iQ.

4. Prijzen en prijsaanpassing

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting, verpakkings- en emballagekosten, verzend-, bezorg- en/of vervoerskosten, in- en uitvoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 2. De wederpartij is de prijs verschuldigd die Floor iQ conform deze algemene voorwaarden aan de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt schriftelijk aan de wederpartij meegedeeld.
 4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling door de wederpartij en de bevestiging daarvan door Floor iQ, doet Floor iQ daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. Alsdan kan de wederpartij de bestelling annuleren binnen tien (10) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Floor iQ. Prijsverhogingen van overheidswege opgelegd, zoals verhoging van het BTW-tarief, geven geen recht op annulering. Alsdan zal tussen partijen verrekening plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5. Betaling

 1. Er kan in ieder geval op de volgende manieren worden betaald:
  1. a) vooruitbetaling, al dan niet door middel van een eenmalige machtiging;
  2. b) onder rembours;
  3. c) op rekening (achterafbetaling). Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar gemaakt worden via de internetsite dan wel afzonderlijk met de wederpartij worden besproken.
 2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. De extra kosten voor deze leveringswijze zijn voor de ontvanger/klant.
 3. Een van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden – waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie en autorisatie van de wederpartij – is voldaan.
 4. In geval van achterafbetaling is de betalingstermijn veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Afwijkingen van deze betalingstermijn kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen, onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 5. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, rente en vervolgens van de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Bij niet tijdige betaling door de wederpartij is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,15% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 7. Ten laste van de wederpartij komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Floor iQ als gevolg van de niet of niet-tijdige nakoming door de wederpartij van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken.
  • 15 % van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,– van de vordering (met een minimum van € 250,–);
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,– van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,– van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 20.000,– van de vordering;
  • 0,5% van het bedrag van de hoofdsom met een maximum van € 30.000 van de vordering; dan wel, indien er een wettelijk maximum aan de in rekening te brengen kosten is gesteld, een bedrag ter grootte van dit wettelijke maximum.
 8. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van zijn onderneming, is al hetgeen Floor iQ van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
 9. In geval van niet-tijdig betalen, is Floor iQ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) leveringen op te schorten tot het moment waarop de wederpartij zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 10. In geval van een eenmalige machtiging zal de machtiging worden uitgevoerd voordat de producten worden verzonden.
 11. Floor iQ behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 100% te verlangen.

6. Levering en leveringstijd

 1. In beginsel streeft Floor iQ ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst de eerst volgende werkdag te verzenden, mits de producten voorradig zijn en Floor iQ over alle voor de levering of voor de vervaardiging en transport van het te leveren product noodzakelijke gegevens, instructies, documenten, etc. beschikt en, bij bestellingen met vooruitbetaling, na ontvangst van de betaling.
 2. Indien een product dat (tijdelijk) niet op voorraad is, door de wederpartij wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Floor iQ streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de wederpartij te melden. Indien Floor iQ voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van de wederpartij en de wederpartij in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd, met de duur die Floor iQ redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van de wederpartij veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Voorgaande geldt eveneens voor de situaties waarbij Floor iQ vanwege de wederpartij of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen dient over te gaan. Er is pas sprake van termijnoverschrijding door Floor iQ indien de wederpartij na het verstrijken van de overeengekomen termijn, schriftelijk een redelijk termijn stelt – welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging – en Floor iQ ook binnen die nadere termijn om haar toekomende redenen niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen.
 3. Floor iQ is bevoegd tot het doen van deelleveranties.
 4. Overschrijding van een bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Floor iQ voor directe of indirecte gevolgen van de te late levering.
 5. Leveringen vinden plaats in de fabriek of het magazijn van Floor iQ, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Indien gewenst worden producten tegen betaling opgestuurd door Floor iQ, verzendingen geschieden altijd EXW (ex Works / af fabriek). Te allen tijde zal – tenzij anders overeengekomen – levering en/of verzending voor rekening en risico van de wederpartij geschieden.
 7. Floor iQ zal bij bestellingen vanaf € 300,– binnen Nederland (uitgezonderd machines) de kosten van verzending van het product naar de wederpartij voor haar rekening nemen. In dat geval wordt de wijze van vervoer door Floor iQ bepaald. Producten reizen evenwel ook dan voor risico van de wederpartij.
 8. De wederpartij is verplicht om de producten en diensten, waarvan levering met Floor iQ is overeengekomen, af te nemen en wel op de plaats en het tijdstip zoals in de overeenkomst die tussen partijen en/of algemene voorwaarden geldt. Indien de wederpartij weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de producten maximaal vier (4) weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is in dat geval alle aanvullend kosten, waaronder eveneens begrepen opslagkosten, verschuldigd aan Floor iQ. Na een periode van vier (4) weken is Floor iQ gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van de betreffende producten. De eventuele mindere opbrengst en de kosten die daarmee zij gemoeid, komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd het recht van Floor iQ om volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Overgang van risico en eigendomsvoorbehoud

 1. Het risico van een door Floor iQ te leveren product gaat blijvend over op de wederpartij bij aankomst op de plaats van levering (vide 6.5). Indien op het tussen Floor iQ en wederpartij geldende tijdstip van levering wederpartij om niet aan Floor iQ toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend over op wederpartij. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die voor Floor iQ vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van levering met betrekking tot het product dient te maken, komen geheel voor rekening van de wederpartij.
 2. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de wederpartij over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Floor iQ is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 3. Ook indien Floor iQ zich tot het verschaffen van het eigendom van een product heeft verplicht, blijft ondanks de levering de eigendom van het product bij Floor iQ, totdat Floor iQ van wederpartij volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen wederpartij aan Floor iQ verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, geleverde producten en wegens het tekort schieten in de voldoening van hetgeen wederpartij deswege aan Floor iQ is verschuldigd.
 4. Indien Floor iQ vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 5. Zolang de eigendom van een product niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het product als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Floor iQ voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
 6. In ieder geval verplicht de wederpartij zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen calamiteiten en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Floor iQ ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Floor iQ gerechtigd tot deze penningen.
 7. De wederpartij mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 8. Floor iQ heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens Floor iQ in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Floor iQ in betalingsmoeilijkheden verkeert.
 9. De wederpartij verleent Floor iQ nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de (bedrijfs)gebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door Floor iQ aan te wijzen derde indien Floor iQ het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die (bedrijfs)gebouwen wenst te controleren. Floor iQ is niet gehouden enige schade van de wederpartij te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van goederen komen geheel voor rekening van de wederpartij. Hetgeen Floor iQ nog te vorderen heeft van wederpartij, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor Floor iQ in het economische verkeer hebben. Floor iQ hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met wederpartij voor die goederen overeengekomen prijs.
 10. De wederpartij dient Floor iQ direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 11. De wederpartij kan vorderingen op Floor iQ, uit welke hoofde ook, niet overdragen of verpanden aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83 lid 2 (jo. Artikel 98) van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

8. Garantie en reclame

 1. Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens Floor iQ tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door Floor iQ nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
 2. Zichtbare gebreken aan het geleverde dienen uiterlijk vijf (5) werkdagen na levering aan Floor iQ kenbaar te worden gemaakt. Onzichtbare gebreken, waarvan de wederpartij aantoont dat hij deze redelijkerwijs niet binnen vijf (5) werkdagen na de levering heeft kunnen ontdekken, dienen terstond, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking van het gebrek aan Floor iQ kenbaar te worden gemaakt, in beide gevallen met een nauwkeurige, schriftelijke opgave van de aard van de klacht. Indien niet binnen voormelde termijn wordt gereclameerd, wordt de wederpartij geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd, tenzij uit de aard van het product of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Elke aanspraak van de wederpartij ter zake van geleverde producten vervalt indien;
  • a) producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Floor iQ;
  • b) bij gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage (onder normale slijtage vallen onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn), onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van het product;
  • c) Floor iQ niet terstond door de wederpartij in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  • d) de wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op de wederpartij rustende verplichting.
 4. Indien een bij Floor iQ besteld product in de garantieperiode defect raakt, kan de wederpartij het product voor eigen rekening en risico terugsturen naar Floor iQ. Indien de klacht door Floor iQ juist wordt bevonden, zorgt Floor iQ voor de verdere afhandeling conform de garantievoorwaarden van de leverancier.
 5. Floor iQ is gerechtigd bij vervanging van het product een gelijkwaardige product te leveren, indien het leveren van hetzelfde product niet of niet tijdig mogelijk is.
 6. Indien Floor iQ overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van het tijdelijke gebruik door de wederpartij verrekenen.
 7. Door vervanging of herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantietermijn niet verlengd.
 8. Indien komt vast te staan dat de klacht van de wederpartij ongegrond is, is de wederpartij gehouden de door Floor iQ gemaakte kosten, zoals reiskosten en onderzoekskosten, te vergoeden.
 9. Indien Floor iQ niet in de gelegenheid wordt gesteld gebreken te herstellen, doch de wederpartij een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de wederpartij.
 10. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.
 11. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage al normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • a) indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Floor iQ of de fabrikant zijn verricht;
  • b) indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • c) indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • d) indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
  • e) indien het gebrek is terug te voeren op onoordeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;
  • f) indien het gebrek is terug te voeren op het naleven van enig overheids- of veiligheidsvoorschrift.
 12. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor hem uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen, is Floor iQ niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.

9. Aansprakelijkheid

 1. Floor iQ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de wederpartij of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Floor iQ heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 2. Indien Floor iQ om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt dan wel het bedrag waarvoor Floor iQ zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
 3. Schade zoals genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan schriftelijk aan Floor iQ te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn ter kennis van Floor iQ is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de wederpartij aannemelijk maakt dat hij/zij deze schade niet eerder heeft kunnen ontdekken en melden.
 4. De wederpartij vrijwaart Floor iQ van iedere aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Floor iQ zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de wederpartij komen.
 5. Het is mogelijk dat Floor iQ op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de wederpartij zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Floor iQ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Floor iQ niet gehouden haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Floor iQ onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot de omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet, doet Floor iQ ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden zijnde bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.
 4. Indien Floor iQ de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort en de periode van overmacht duurt langer voort dan zes maanden, dan is zowel Floor iQ als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van kosten en/of schade aan de andere partij, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
 5. Indien Floor iQ bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Floor iQ gerechtigd om het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11. Intellectuele eigendom

 1. De wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, ontwerpen, tekeningen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Floor iQ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi- auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de wederpartij verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in stukken door of vanwege Floor iQ verstrekt, zoals het verveelvoudigen, openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Floor iQ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 4. De wederpartij vrijwaart Floor iQ tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen Floor iQ ingesteld worden.
 5. Indien door Floor iQ moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing is vastgesteld, dat enig door Floor iQ geleverd product wel inbreuk maakt op een recht van een derden als hier bedoeld, zal Floor iQ deze terugnemen. De wederpartij is gehouden zijn medewerking aan de teruggave te verlenen.

12. Persoonsgegevens

 1. Floor iQ verwerkt in haar administratie persoonlijke en/of zakelijke gegevens van wederpartij als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). De uitwerking van het ter zake geldende privacy reglement van Floor iQ kan te allen tijden worden ingezien op www.FlooriQ.nl of op verzoek kosteloos toegezonden worden. Floor iQ stelt deze gegevens niet voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.
 2. Floor iQ is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van wederpartij in het kader van haar dienstverlening. Deze persoonsgegevens zullen door Floor iQ slechts in het kader van dienstverlening verwerkt worden om zodoende te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, tenzij anders aangegeven.
 3. Wederpartij bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle noodzakelijke gegevens te zullen verstrekken. Wederpartij zal Floor iQ onmiddellijk op de hoogte stellen, indien (persoons)gegevens niet meer correct zijn en gerectificeerd en/of verwijderd dienen te worden. De gegevens die wederpartij invoert op de internetsite van Floor iQ worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling of voor het versturen van aangevraagde informatie aan wederpartij. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.
 4. In verband met, al dan niet de opdracht, mag Floor iQ de (persoons)gegevens van wederpartij verwerken, bewaren en ter kennisgeving brengen van een ieder binnen de organisatie van Floor iQ, in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.
 5. Door het e-mailadres van wederpartij aan Floor iQ bekend te maken, gaat wederpartij akkoord met elektronische communicatie, onder meer voor declaratiedoeleinden en voor relatiebeheer/marketingdoeleinden van Floor iQ. Wederpartij verplicht zich eventuele wijzigingen met betrekking tot NAW-gegevens, e-mail e.d., onverwijld door te geven aan Floor iQ. Alle elektronische communicatie, eveneens e-mail, geldt als schriftelijk. Wederpartij erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, geïnfecteerd of foutief (door)zenden, waaronder spam filters en/of virussen. Hierbij wordt de toepassing van artikel 6:227b lid 1 BW, betrekking hebbende op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, betrekking hebbende op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, uitdrukkelijk uitgesloten indien wederpartij handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
 6. Floor iQ is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het manipuleren, onderscheppen, vertragen, infecteren of foutief (door)zenden van elektronische communicatie, waaronder spam filters en/of virussen..
 7. Wederpartij vrijwaart en stelt Floor iQ schadeloos ter zake van alle schade; en aan Floor iQ opgelegde boetes door toezichthouders, in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meerdere verplichtingen van wederpartij uit dit artikel, de AVG en/of andere wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag alsmede enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Floor iQ en de wederpartij dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Nederland.
 4. Indien de wederpartij is gevestigd buiten Nederland, dan heeft Floor iQ het recht om er voor te kiezen om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.